Det nye styret 2017

Styret 2017:

Leder: Linda Olsen
Nestleder: Gine-Beathe Hegg
Sekretær: Agnete Leiseth
Kasserer: Ida Rambøl
Styremedlem: Rebecka Wolden
Varamedlem: Anette Birkenes

Vedtekter Norsk Chinchillaforening
– Sist revidert ved årsmøtet 29/4-2017

1 Definisjon
I 2016 byttet foreningen navn til Norsk Chinchillaforening (NCF), med det internasjonale navnet Norwegian Chinchilla Association (NCA). Foreningen ble stiftet 17. desember 1989 under navnet Nordisk forening for selskapschinchilla Norge, på Rømskog av Rebecka Wolden. Foreningen er landsdekkende og er til for alle som har eller har tenkt å skaffe seg chinchilla til selskap, og/eller avler chinchilla som kjæledyr.

2 Formål
Norsk Chinchillaforening ønsker å være en klubb som aktivt jobber for å gi råd og veiledning til fremtidige eiere, eiere, oppdrettere og dyrebutikker. Her også gi kunnskap om hvor man får tak i riktig utstyr og fôring, samt videreformidle råd til hvor man finner oppdrettere og gode avlsdyr.

Norsk Chinchillaforening ønsker å finne gode veterinærer som har kunnskap om chinchilla. Samarbeide og gi kunnskap til flere veterinærer. Dette til fordel for våre medlemmer.

Norsk Chinchillaforening ønsker å arrangere utstillinger for chinchilla. Samt fremme kunnskap om hva vi anser som den sunne og friske stammen; god helse, godt gemytt og en god utstillingsstandard. For oppdrettere og den enkelte kjæledyrseier. Den enkelte dommer eller oppdretter kan om de ønsker, holde oppdretterkurs og annen veiledning der man er lokalisert. Klubben kan tilby mentorordning til nye oppdrettere, dersom dette er ønskelig.

Norsk Chinchillaforening vil gi ut medlemsblad med artikler, fagstoff, medlemsinnlegg, bilder og annet spennende; minst 4 ganger pr. år.

3 Medlemmer
Til dekning av organisasjonens utgifter betaler medlemmene en årlig kontingent. Denne blir fastsatt ved det årlige årsmøtet. Det blir sendt ut et innbetalingsvarsel, samt én betalingspåminnelse ved manglende betaling. Overholdes ikke betalingsfristen blir vedkommende strøket fra medlemsregisteret. Fulltbetalende medlemmer har stemmerett ved årsmøter.

Medlemmene har selv ansvar for å gi beskjed ved flytting samt bytte av kontaktinformasjon, slik at medlemsregisteret blir oppdatert. Dette så foreningen får mulighet til å sende ut medlemspost samt betalingsvarsler.

Støttemedlemmer: som kan omfatte dyrebutikker, dyreklinikker m.m. Disse har ikke stemmerett, men har rett til medlemsblader og annen skreven informasjon.

Som medlem kreves det at du følger vedtekter og retningslinjer som foreningen gir. Ved brudd på reglene kan du tildeles advarsel, og ved advarsel nr. 2 kan du bli utestengt fra foreningen. Ved utestengelse vil ikke kontingent bli tilbakebetalt.
4 Stemmerett og valgbarhet
For å få stemmerett ved årsmøter må du være fulltbetalende medlem over 16år og for å kunne stille til valg i foreningen, må du være fulltbetalende medlem over 18år.

5 Styret
Styret er foreningens øverste organ og har fått en tillitsposisjon som skal brukes til fordel for foreningen og dens medlemmer. Styret har i funksjon og styre foreningen på best mulig måte ved å følge vedtekter, regler og andre retningslinjer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Styrevalg gjennomføres ved det årlige årsmøtet, ved avstemning blant medlemmene. Styret er foreningens ansikt utad, og plikter å handle, samt uttale seg i foreningens beste interesse.

Dersom tilliten i styret brytes, og det føres mistillitsforslag på en av styrets medlemmer, skal medlemmet trekke seg umiddelbart. Et medlemsmøte holdes innen 4uker, hvor 2/3 av fremmøte skal kunne avgjøre en evt. avskjedigelse av vedkommende.

Sittende styre setter opp forslag til nytt styre som skal stemmes over ved årsmøte.
         Styrevervenes oppgaver:

Leder:
Har i hovedoppgave å lede foreningen på best mulig måte, delegere oppgaver mellom styremedlemmene. Har ansvar for foreningens korrespondanse. Har i oppgave å kalle inn til medlemsmøter, styremøter, årsmøter etc.

Nestleder:
Har ansvar for å avløse leder når leder ikke er tilstede, og har ansvar for å overta evt. verv som faller fra. Har ansvar for å bistå med forefallende arbeid.

Kasserer:
Har ansvar for foreningens budsjett, og skal ivareta foreningens økonomi på best mulig måte. Kasserer har ansvar for å motta medlemskontingent og oppdretteravgift, og skal føre oversiktlige lister på dette. Kasserer plikter å rapportere foreningens økonomiske sitasjon, jevnlig til styret.

Sekretær:
Har ansvar for arkivering av post, styrereferater, årsmøteprotokoller, gamle medlemslister/oppdretterlister, medlemsblader, bedømmingssedler mm. Sekretær har i ansvar å skrive styrereferater, og å bistå stamtavleansvarlig med hjelp.

Styremedlem (evt. juniorrepresentant med stemmerett):
Et styremedlem har i ansvar å hjelpe til med forefallende arbeid, og hjelpe til der det trengs. Har i ansvar å representere de yngre medlemmene i foreningen, samt holde juniorsidene i medlemsbladet ved like, og tale de yngre sin sak ved styremøter.

Varamedlem
Varamedlem har tilgang til styremøter, og skal holdes oppdatert på styrets aktiviteter. Har i oppgave å bistå styret om nødvendig. Vara blir stedfortreder dersom et av hovedstyremedlemmene ikke kan møte opp, og har da stemmerett på lik linje med de andre.
6 Dommergruppa
Består av Norsk Chinchillaforening sine dommere, samt deres aspiranter/elever. Denne gruppa har i oppgave å se til at foreningens bedømmingssystem og utstillingsreglement er funksjonelt og oppdatert, og evt. fremme forslag til eventuelle endringer som skal bedre systemet. Gruppa skal også stå til ansvar for utdanning av foreningens fremtidige dommere, og systemet rundt utdanningen.

Dommergruppa har i oppgave å bistå utstillingskomitéen om det skulle være nødvendig.

Dommergruppa skal inneha en egen leder. Denne lederen skal være dommer, samt inneha god erfaring og kunnskap. Leder av dommergruppa har hovedansvar for dommergruppa, og har også ansvar for kommunikasjonen mellom styret og dommergruppa, samt bistå utstillingskomitéleder om nødvendig. Styret i Norsk Chinchillaforening skal ha tillit til dommergruppa.

7 Andre verv
Styret har ansvar for å velge inn passende kvalifiserte personer til andre verv i foreningen.
– Stamtavleansvarlig: har ansvar for stamtavleregisteret, registering og vedlikehold av registeret.
– Oppdretteransvarlig: Har ansvar for å registrere medlemmer som ønsker å stå som registrert oppdretter i klubben. Han/hun skal sende ut skjema for dette, vedlikeholde listene og oppdatere disse i forhold til medlemsbladet og websiden.
– Webansvarlig; Har ansvaret for websiden, sosiale medier og andre webbaserte aktiviteter. Utforming og innhold skal utarbeides i samarbeid med styret.
– Redaktør: Har hovedansvar for medlemsbladet
– Utstillingskomitéleder: Har i ansvar å koordinere utstillinger

Styret har mulighet til å opprette andre verv, dersom dette er til fordel for foreningen.
Styret kan også la være å velge noen til ovenstående verv, dersom noen i selve styret ønsker å ta oppgaven. Evt. nye verv skal oppnevnes ved medlemsmøte eller offentliggjøres i medlemsblad/webside.

Ved mistillitsforslag fra medlemmer ang andre verv, må styret veie dette opp, og ta en objektiv avgjørelse om denne personen må erstattes eller ikke. Rapport til medlemmene skal gis.

8 Årsmøte
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år i løpet av våren, og innkalles med minst 4 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling skal sendes til medlemmene, eventuelt offentliggjøres i tidsskrifter + hjemmeside.

Følgende legges frem på årsmøtet:
 – dagsorden, med innmeldte saker
– undertegnet årsberetning fra styret
– undertegnet regnskap
– aktivitetsplan

Følgende velges særskilt på årsmøtet:
– Leder                                     velges for 2 år
– Nestleder                              velges for 2 år, det året leder ikke er på valg
– Kasserer                                velges for 2 år, det året leder er på valg
– Sekretær                               velges for 2 år, det året leder ikke er på valg
– Styremedlem                       velges for 1 år
– Varamedlem                        velges for 1år

Stemmerett kan kun brukes ved personlig oppmøte på årsmøtet, kun 1 stemme pr person!
Kun de innmeldte saker eller forslag som er skrevet på sakslisten for årsmøtet, kan behandles av årsmøtet.
Kommer det nye saker på årsmøtet, skal disse tas opp på ekstraordinært årsmøte, dersom 2/3deler av fremmøtte ønsker dette.

Årsmøtet behandler
1.  Valg av møteleder, ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
2.  Årsberetning
3.  Regnskap
4.  Aktivitetsplan for neste år
5.  Gjennomgang av innmeldte saker (saksliste)
6.  Valg av styre
7. Evt. andre saker
Alle saker som skal stemmes over, må ha 2/3 av fremmøtes stemmer for å kunne vedtas.
Blanke stemmer telles verken som ja eller nei, og skal oppgis som egen prosentandel av stemmene.

9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis hele styret eller minst 2/3 av medlemmene forlanger dette, eller dersom forslaget til nytt styre underkjennes. Ekstraordinært årsmøte må innkalles til, med minst 14dagers varsel, sammen med saksliste. Kun oppgitte saker kan behandles.

For stemmerett gjelder samme regler som for årsmøtet.

10 Lovendringer
Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøte, med 2/3 av fremmøte. Ved endringer gjort på styremøter, i andre regler og retningslinjer, skal dette kunngjøres for medlemmene.

11 Oppløsning
Oppløsning skal behandles på ordinært årsmøte. Ved oppløsning må 2/3 av fremmøte være enig, og det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen 3mnd, hvor det skal gjøres en fullstendig avgjørelse ang oppløsning. 2/3 av fremmøte ved ekstraordinært årsmøte må si seg enig.

Ved nedleggelse av foreningen skal overskudd gå til et veldedig formål. Veldedig formål velges av styret, hvor medlemmene kan komme med forslag for styret.